Vrienden van de Grote Kerk van Edam

Op 23 april 1980 is de ‘Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam’ opgericht. Dit was een paar dagen voor de officiële heropening van de Grote of Sint Nicolaas kerk. Deze restauratie duurde 17 jaar en kostte 14 miljoen gulden.

 

Ons doel

Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan onderhoud en instandhouding van de kerk. Ze doet dit middels het werven van donateurs die door hun jaarlijkse bijdrage de stichting hiertoe in staat stellen.
De stichting heeft rond de 900 begunstigde donateurs en deze zijn goed voor een jaarlijks bedrag van €10.000,00. Dit bedrag wordt besteed aan dringende restauraties. Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur van de Grote Kerk – de eigenaren – en met onderhoudskundigen.

Zonder vrienden kan niemand leven; ook de Grote Kerk niet!

Over ons

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: het in brede kring uitdragen van het doel van de stichting en daartoe allerlei activiteiten te  organiseren om fondsen te verwerven zowel bestemd voor het behoud in zijn algemeenheid alsook voor een specifiek onderdeel of bestanddeel van de kerk.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Donateurs van de stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief. Hierin is een overzicht opgenomen van de door de stichting ondernomen en te ondernemen activiteiten alsmede een financieel overzicht. Het streven is er op gericht een positief financieel saldo te realiseren dat wordt toegevoegd aan het vermogen. Uit dit vermogen kan een bijdrage worden geleverd aan toekomstige projecten. Er vinden met dit vermogen geen beleggingen plaats. De donateurs worden middels de nieuwsbrief jaarlijks geïnformeerd over de stand van het vermogen.
Toezicht op het financieel beleid is binnen de stichting door interne verantwoording hecht verankerd.
Er vindt geen vergoeding plaats van diensten die door de bestuursleden ten behoeve van de stichting worden verricht.

Nieuws

Het bestuur van de Vrienden van de Grote Kerk is vernieuwd. Bert Kramp en Wil Spanjer hebben de plekken van Daniël Hooijberg en Mirjam Nelissen ingenomen na 30 en 12 jaar trouwe dienst. De Vriendenclub kent 650 leden. Bert Kramp: “Eens waren het er 800. Daar moeten we weer naartoe. De Vrienden zijn essentieel voor …

De stichting Vrienden van de Grote Kerk in Edam gaat Digitaal!

Contact

Wilt u ook dat de Grote Kerk van Edam in zijn monumentale pracht behouden blijft? Meld u zich dan ook aan als begunstiger! U kunt zich opgeven bij Wil Spanjer
De  eeuwenoude Trots van Edam moeten we koesteren…

Hartelijk dank!

Bestuur Vrienden van de Grote Kerk