ANBI

Vrienden van de Grote Kerk

ANBI (Algemeen Nut Beogende Informatie)

Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Edam.
De stichting is opgericht op 23 april 1980 en heeft haar zetel te Edam-Volendam.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) ook wel fiscaal nummer: 812718549
KvK-nummer: 41234607

Contactgegevens:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk,
Secretariaat: Wil Spanjer,
E-mailadres: wilspanjer@quicknet.nl
Bankrekening: NL04 RBRB 0706357841

Doelstelling:
De stichting wil direct of indirect een substantiële bijdrage leveren aan het behoud en onderhoud van de Grote of Sint Nicolaas Kerk te Edam. Dit, als cultureel erfgoed en als beeldbepalend monument voor de wijde omgeving en als ontmoetingsplaats voor culturele evenementen.

Beleidsplan (verkort):
De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: het in brede kring
uitdragen van het doel van de stichting en daartoe allerlei activiteiten te organiseren om fondsen te verwerven zowel bestemd voor het behoud in zijn algemeenheid alsook voor een specifiek onderdeel of bestanddeel van de kerk.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De ontvangen donaties worden besteed conform de doelstelling van de stichting. Donateurs van de stichting ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief. Hierin is een overzicht opgenomen van de door de stichting ondernomen en te ondernemen activiteiten alsmede een financieel overzicht. Het streven is er op gericht een positief financieel saldo te realiseren dat wordt toegevoegd aan het vermogen. Uit dit vermogen kan een bijdrage worden geleverd aan toekomstige projecten. Er vinden met dit vermogen geen beleggingen plaats. De donateurs worden middels de nieuwsbrief jaarlijks geïnformeerd over de stand van het vermogen.
Toezicht op het financieel beleid is binnen de stichting door interne verantwoording hecht verankerd.

Er vindt geen vergoeding plaats van diensten die door de bestuursleden ten behoeve van de stichting worden verricht.

De bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit:
Wil Spanjer, voorzitter en secretariaat
Dirk Tump, penningmeester
Willem Brommersma, lid
Bert Kramp, lid

Beloningsbeleid:
De stichting heeft niemand in dienst.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Onze stichting heeft in 2018 de restauratie van de Librije en het Noorder Portaal ondersteund met een bedrag van € 5.000,00. De opbrengsten van 2019 zijn door onze stichting gereserveerd als financiële ondersteuning voor de komende restauratie van de toren.

 Financiële verantwoording:
Overzicht van de baten en lasten in 2019

Donaties

€ 9.193,10

Kosten acties 2019 

€     596,43

Rente

€         4,71

Bankkosten

€     251,44

Totaal baten

€  9.197,81

Totaal lasten

€     847,87

   

Saldo (positief)

€  8.349,94

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2018 € 20.049,23. Het positieve saldo van 2019 is ten gunste gebracht van het eigen vermogen van de stichting. Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2019 € 28.399,17.